RCOSIMS

 

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE. 

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia – zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia – poprzez utworzenie Stacjonarnego Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w ZOZ w Szczytnie. 

 

Nr RPWM.09.01.01-28-0094/20-00 z 31 grudnia 2020 r. w ramach 

Osi Priorytetowej 9 — „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” 

Działania 9.1 — „Infrastruktura ochrony zdrowia” 

Poddziałanie 9.1.1 — „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 252 510,50 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych 50/100). 

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 4 651 399,52 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 52/100). 

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: 3 721 119,62 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych 62/100) co stanowi 80,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: 

współfinansowanie UE w kwocie: 3 721 119,62 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych 62/100). 

 

REGIONALNE CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ I MEDYCYNY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE 

Poprzez optymalne wykorzystanie możliwości, którymi dysponują instytucje medyczne i społeczne, dążymy do ciągłego podnoszenia i utrzymania jakości świadczonych usług wobec seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Koordynowanie opieki senioralnej na wysokim, specjalistycznym poziomie ma na celu indywidulne wsparcie, utrzymanie ich zdrowia i sprawności, a także zaspokojenia związanych z tym potrzeb medycznych, społecznych i socjalnych. 
 
STRUKTURA OFERTY RCOSiMS  
 
Oferta Centrum opiera się na realizacji usług medycznych, rehabilitacyjnych i wspierających w następujących  
jednostkach: 
 
-  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

Zakład zlokalizowany jest w budynku szpitalnym.  Posiada 35 łóżek w tym 4 łóżka dla osób wentylowanych mechanicznie. Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. 
 
-  Centrum Teleopieki i Telemedycyny 

W ramach funkcjonowania Centrum, osoby wymagające szczególnej opieki i wsparcia, są objęte systemem teleopieki i telemedycyny indywidualnej. System jest oparty na specjalnych urządzeniach, wspierających proces leczenia i podnoszących poczucie bezpieczeństwa poszczególnych osób. Każda osoba objęta opieką Centrum jest całodobowo monitorowana przez pracowników Centrum Bezpieczeństwa. 
 
-  System Indywidualnego Programu Wsparcia 

Każda osoba objęta wsparciem RCOSiMS posiada swojego indywidualnego asystenta, który poprzez utrzymywanie regularnych kontaktów zna potrzeby każdej z osób.  W ramach działań RCOSiMS dla każdej z osób tworzony jest Indywidualny Program Wsparcia obejmujący pomoc w zakresie usług medycznych, opiekuńczych  
i społecznych.  
 
-  Centrum Koordynacji Usług:  

W ramach RCOSiMS funkcjonuje system koordynacji usług, ujętych w Indywidualnym Programie Wsparcia, który dba m.in. o szybki dostęp do usług zaspokających potrzeby osób objętych wsparciem, zajmuje się umawianiem wizyt, zapewnieniem dostępu do usług specjalistycznych, logistyką. 
Centrum zajmuje się także, w zastępstwie osób wspieranych, załatwianiem spraw w urzędach, jednostkach opieki zdrowotnej itp.    
    
-  Centrum Edukacji Zdrowotnej 

Zajmujące się podnoszeniem wiedzy osób na temat własnych potrzeb w zakresie medycznym, dietetycznym, rehabilitacyjnych oraz przygotowaniem do samoopieki. Centrum zajmuje się także kształceniem rodzin i   opiekunów w zakresie prawidłowej opieki oraz pielęgnacji w okresie choroby i niepełnosprawności. 

Centrum Usług Domowych 

Zajmujące się zapewnieniem realizacji usług medycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych na jak najwyższym poziomie. 
 
-  Centrum Usług Bytowych:  

Zajmujące się zapewnieniem dostępu do szerokiej oferty produktów medycznych, rehabilitacyjnych oraz żywieniowych.  
 
 

 
Opieka i wsparcie seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów 

- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez całodobowe, indywidualne wsparcie dla osób starszych,  
  niesamodzielnych i niepełnosprawnych 

- pozostawanie w całodobowej dyspozycji oraz natychmiastowe reagowanie w razie potrzeby medycznej,  
  psychologicznej i informacyjnej zgłaszanej bezpośrednio do koordynatora 

- powiadamianie właściwych służb, instytucji bądź specjalistów w celu udzielenia możliwie najszybszej pomocy  

- utrzymywanie regularnego, indywidualnego kontaktu pozwalającego określić potrzeby będące deficytami tych 
   osób bądź środowiska w którym zamieszkują 

- poprawa możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu do 
   usług medycznych, społecznych i socjalnych, a tym samym zapobieganie szeroko pojętemu wykluczaniu  
   i marginalizacji osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych 

- zwiększanie świadomości o dostępnych możliwościach wpływających na poprawę indywidualnej sytuacji 
  zdrowotnej, bytowej i społecznej 

- współuczestniczenie oraz wspieranie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji losowych, takich jak choroba, żałoba  
  po osobie bliskiej, czy relacje rodzinne 

- wspieranie rodzin bądź opiekunów w codziennej opiece nad bliskimi 

 
Zdrowie i godność człowieka jest naszym celem nadrzędnym 

- uszanowanie godności, niezależności i stylu życia seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

- zachowanie życiowych relacji z osobami potrzebującymi, reprezentantami opieki medycznej i społecznej 

- promowanie zdrowia, profilaktyki chorób wieku starczego, dostępu do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 

- wspieranie w realizacji w realizacji wszelkich działań poprawiających jakość zdrowia i komfort życia 

- ułatwianie dostępu do usług wspierających samodzielność i niezależność  

- organizowanie pomocy w zakresie indywidualnych potrzeb medycznych, społecznych i socjalnych 

- wspieranie w dostosowaniu miejsca zamieszkania do możliwości funkcjonowanie niesamodzielnych osób 
    starszych, chorych i niepełnosprawnych 

- wspieranie w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego osób potrzebujących w możliwie najwyższej jakości  

- wspieranie rodzin i opiekunów osób potrzebujących poprzez możliwie skuteczne usamodzielnienie seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

- kształtowanie pozytywnego postrzegania starości i chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym 

- zapobieganie wkluczeniom społecznym z powodu chorób, niepełnosprawności i starości 

- przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniu wobec seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

- prowadzenie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia osoby potrzebującej 

 
Oferta dla podmiotów m.in.: podmioty opieki zdrowotnej, jednostki samorządów terytorialnych,  
    podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne, seniorów i przewlekle chore  

- współorganizowanie i wspieranie w podnoszeniu jakości usług przeznaczonych dla osób starszych,  
   niesamodzielnych i niepełnosprawnych 

- ułatwianie przepływu informacji oraz działań pomiędzy instytucjami pracującymi na rzecz dobra seniorów 

- kontynuowanie opieki nad osobami opuszczającymi zakłady opieki zdrowotnej, wymagającymi wsparcia  
   w zaistniałej sytuacji zdrowotnej i życiowej 

- wsparcie instytucji w regulowaniu kwestii formalnych związanych z pobytem seniora w placówkach opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych, ośrodkach opiekuńczo - leczniczych lub pielęgnacyjno – opiekuńczych 

- weryfikowanie deficytów medyczno – socjalnych wśród osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych 
   umożliwiające wprowadzenie rozwiązań sprzyjających samodzielności 

Dodatkowe informację na: http://szpital.szczytno.pl/page/192/zaklad-opiekunczo-leczniczy