Zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy

Warszawa, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 957

O B W I E S ZC ZE N I E

M A R S ZA Ł K A S E J M U R ZE C ZY P O S P O L I T E J P O L S K I E J

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. (poz. 957)

U S T A W A

z dnia 9 listopada 1995 r.

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Art. 5.

1. Zabrania się

palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a: na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

 

Wzór znaku w załączniku

http://gssewarszawa.pl/container/znak-zakazu-palenia.pdf

 

 

USTAWA

z dnia 8 kwietnia 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1) w art. 2:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) „wyroby tytoniowe” - wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę,

3) „wyroby tytoniowe bezdymne” - wyroby tytoniowe przeznaczone do wąchania (tabaka), ssania, żucia lub wprowadzania do organizmu w innej postaci, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę,”,

 

 

Komentarz BHP

Zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy

Czy pracodawca jest zobowiązany do urządzenia palarni, a jeżeli nie, to czy pracownicy mogą wychodzić w celu palenia papierosów przed budynek?

Jeżeli pracodawca wprowadził zakaz palenia na terenie całego zakładu wraz z terenem przyległym do budynku (budynków), na obydwa pytania należy odpowiedzieć przecząco.

Brak obowiązku urządzania palarni wynika z ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.), dalej ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy palenie wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy jest zabronione. Przy czym ustawodawca dopuszcza urządzenie przez właściciela lub zarządzającego palarni w pomieszczeniach zakładu pracy. O powyższym stanowi art. 5a ust. 3 pkt 5 ustawy. Nie ma natomiast takiego wymogu.

Wyjaśniamy też, że na właściciela lub zarządzającego nałożono w tym zakresie obowiązki informacyjne. Jest on zobowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie. Tak też wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy na stronie internetowej (www.pip.gov.pl), sygnalizując dodatkowo, że: "Z ustawy wynikają przepisy karne między innymi za:

  • nie umieszczanie informacji o zakazie palenia tytoniu - kara grzywny do 2.000 zł,
     
  • palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem - grzywna do 500 zł.".

Nie ma przeszkód aby zakaz palenia decyzją pracodawcy, który jest właścicielem posesji bądź nią zarządza, obowiązywał na całym jej terenie. Takiego zakazu nie wprowadzają jednak przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym, chyba że chodzi o teren przedsiębiorstw podmiotów leczniczych oraz teren jednostek organizacyjnych systemu oświaty i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo uczelni, a także ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci. Umieszczenie takiego zakazu w przepisach wewnątrzzakładowych uniemożliwia natomiast palenie tytoniu na całym terenie zakładowym, niezależnie od profilu jego działalności.

Jeżeli chodzi o palenie tytoniu na terenie znajdującym się poza zakładem (np. za bramą), to mimo braku zakazu opuszczanie w tym celu stanowiska pracy oraz zakładu w rozkładowym czasie pracy, może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę.

 

INFORMUJEMY, ŻE NA TERENIE CAŁEGO ZOZ SZCZYTNO, WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH I TERENIE PRZYLEGŁYM WPROWADZA SIĘ CAŁKOWITY ZAKAZ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 

                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor ZOZ

                                                                                                                                                                                                                        Podpis /pieczęć

Pdst. prawna:

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. (poz. 957)

U S T A W A

z dnia 9 listopada 1995 r.

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Art. 5.

1. Zabrania się

palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a: na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;