POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Logotyp Polskie Centrum Akredytacji

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem jest dobro Pacjenta, dlatego naszym priorytetem jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami Pacjentów. Pragniemy zapewnić im, a także personelowi ZOZ w Szczytnie, przyjazne i bezpieczne warunki udzielania świadczeń medycznych i wykonywania pracy.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 1. utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015;
 2. otoczenie pacjenta i jego rodziny fachową i troskliwą opieką;
 3. stałe doskonalenie jakości usług i realizowanych świadczeń;
 4. wprowadzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery i warunków, w jakich realizowane są świadczenia poprzez profesjonalne zarządzanie ZOZ w Szczytnie
 5. wysoką etykę zawodową i odpowiedzialność personelu placówki;
 6. profesjonalne i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów, jak również w rozwój i doskonalenie oferty placówki poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, doskonalenie działań organizacyjnych
  i technicznych dla poprawy funkcjonowania.

Dyrekcja ZOZ w Szczytnie zobowiązuje się do:

 • nieustannego tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i personalnych do realizacji powyższej Polityki Jakości i prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ, zobowiązuje się również do spełnienia wszelkich zastosowanych wymagań
 • wspierania wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez naszych pacjentów;
 • popierania dokształcania i podnoszenia kwalifikacji personelu.

Dyrekcja ZOZ w Szczytnie gwarantuje, że treść Polityki Jakości jest znana wszystkim pracownikom, a założenia Systemu Zarządzania Jakością są przez nich w pełni respektowane.

 

Szczytno, dnia 16.10.2017.                                            Dyrektor


Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz realizację polityki jakości i polityki środowiskowej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie  opracował, wdrożył i zamierza doskonalić Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących naszej działalności w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne oraz chcemy stale podnosić jakość usług.

Powyższe zadania polityki zamierzamy realizować poprzez następujące cele:

 • zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników
  w zakresie podnoszenia jakości usług,
 • stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
  i PN-EN ISO 14001:2005.
 • budowanie silnej organizacji środowiskowej, otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania,
 • prawidłową segregacją i ograniczanie ilości powstających odpadów,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn urządzeń oraz infrastruktury.

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom opieki oraz coraz lepszych warunków leczenia.

Wszystkich pracowników Zespołu Opieki zdrowotnej w Szczytnie  czynię odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego Zakładu  oraz osoby i firmy współpracujące.

 

certyfikat iso 2022

 

certyfikat iso