Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (jako administrator danych osobowych) podjął niezbędne kroki ku zgodności z prawem i bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych oraz wdrożył
procedury ochrony, związane z przesyłaniem danych osobowych kanałem teleinformatycznym,
w myśl art. 32, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Akt wykonawczy do Rozporządzenia:

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Dane kontaktowe do IOD-a:
adres e-mail: iod@warmiainkaso.pl

tel. 517-109-217

 

 

Regulamin Monitoringu ZOZ Szczytno

Wniosek o udzielenie danych z monitoringu

Informacja odnośnie retencji danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla Osób odbywających praktykę studencką/zawodową lub staż w ZOZ w Szczytnie

Obowiązek informacyjny dla pracowników