Regulamin WI-FI

Regulamin korzystania z darmowej i bezprzewodowej sieci komputerowej (WI-FI)

Użytkownik logując się do Sieci wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od Sieci.

1.Sieć zlokalizowana jest w budynkach Szpitala powiatowego w Szczytnie (Blok A, Blok B) znajdujących się na terenie placówki.

2. Użytkownik może korzystać z sieci WiFi na swoim urządzeniu przenośnym, podłączonym do Sieci WiFi (np. telefonie komórkowym, tablecie, laptopie, itp.) pod warunkiem przestrzegania przepisów prawa.

3.Szpital nie będzie pobierał opłat od Użytkownika. Usługa dostępu do sieci WiFi nie jest usługą o charakterze komercyjnym. Z Sieci WiFi może korzystać każda osoba przebywająca w strefie jej zasięgu przy wykorzystaniu własnego urządzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa WiFi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP oraz HTTPS za pomocą standardowych przeglądarek www. Zalogowanie się do Sieci WiFi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia posiadanego sprzętu w aktualne oprogramowanie antywirusowe, oraz bieżące aktualizacje systemowe.

5.Szpital nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio wywołane niewłaściwym użytkowaniem, ściągniętego oprogramowania wraz z wykradzeniem danych z urządzeń. To użytkownik końcowy odpowiada za zabezpieczenie sprzętu oraz oprogramowania przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

6 Szpitalna nie odpowiada za :

- stałą przepustowości łącza i innych jego parametrów.

- ciągłego pokrycia obiektu sygnałem radiowym.

- nieprzerwanego, poprawnego, niezakłóconego funkcjonowania Sieci.

- niezakłóconego działania aplikacji oraz programów znajdujących się na sprzęcie użytkownika

- przerwy w dostępie do usługi WiFi spowodowane naprawami, konserwacja, oraz wszelakiego rodzaju uszkodzeniami urządzeń.

7.Szpital ma prawo do blokowania, kontrolowania, oraz zbierania informacji o przeglądanych stronach internetowych.

8.Szpital ma prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika. Zapisy dotyczące ruchu w Sieci przy wykorzystaniu usługi WiFi są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany.

9. Szpital nie zapewnia Użytkownikowi wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji Urządzenia i korzystania z usługi WiFi. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.

10. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnych z obowiązującym prawem.

11.Szpital ma prawo  do zablokowania  dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.

12.Zabronione jest::

-usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów szpitala, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, itp.),

-udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), a także treści zabronionych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj. m.in. treści rasistowskich, faszystowskich, pedofilskich, pornograficznych, itp.,

-korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent'y,

-dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli, itp. urządzeń.

-uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć,

-przesyłanie i udostępnianie treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

-przesyłanie i udostępnianie treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, h) masowe rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. SPAM),

-rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

-odsprzedawanie dostępu do Internetu,

-permanentne obciążanie w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP, itp.

-próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,

-uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do Sieci WiFi,

-podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów,

-przesyłanie wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania,