Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

infografika z flagą polski, unii europejskiej oraz logotypem funduszy

Tytuł projektu:                  Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ w Szczytnie

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania: Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Wartość projektu ogółem:              10 254 279,05 PLN

Dofinansowanie:                              6 574 330,10 PLN

w tym wkład UE:                              3 281 430,10 PLN

 

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu szczycieńskiego poprzez budowę budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), remont niezbędnych pomieszczeń, budowę infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie oddziału oraz jego wyposażenie.

Cele szczegółowe projektu to:

-     utworzenie SOR i wyposażenie go w sprawne i bezawaryjne urządzenia medyczne; wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług uzyskanych w wyniku realizacji projektu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjenta,

-     zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

 

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych podczas realizacji projektu

Zgodnie z zapisami §4 umowy o dofinansowanie określającej zasady realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

http://zdrowie.gov.pl/www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

zdjęcie mężczyzn trzymających czek

widok szpitala od frontu

wizualizacja inwestycji

 

Przed budowąPrzed budowąPrzed budowąPo wycince drzew