Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Celem głównym projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług mieszkańcom woj. warmińsko mazurskiego poprzez budowę systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Projekt bezpośrednio przełoży się na rozwój systemu usług on-line, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i pacjentów.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu oferowanych usług medycznych pacjentom ośrodka, zwiększy efektywność leczenia oraz podniesie komfort pracy personelu. Projekt zakłada także modernizację infrastruktury informatycznej, jej rozbudowę o kolejne elementy oraz funkcjonalności wraz z dalej idącą integracją systemów. Poszczególne części projektu uzupełniają się tworząc cały system kompletnych usług medycznych, które dają możliwość poprawy organizacji pracy, bezpieczeństwa danych i zastosowania nowoczesnych rozwiązań do realizacji podstawowych zadań jednostki.

Przedmiotem projektu jest stworzenie oraz wdrożenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy systemami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia, w tym wprowadzenie świadczenia usług on-line oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dostosowującej działalność jednostki do znowelizowanych przepisów prawa m.in. w zakresie wymagań interoperacyjności oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę systemu teleinformatycznego, wdrożenie e-usług medycznych, zakup sprzętu teleinformatycznego, usługi wdrożeniowe, inżyniera kontraktu, szkolenia personelu, opracowanie studium wykonalności oraz promocję projektu.

Projekt był realizowany w okresie: 2018-09-18 - 2022-12-31.

Wartość projektu: 1 717 898,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 187 101,50 PLN