Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

infografika z flagą polski, unii europejskiej oraz logotypem funduszy

Tytuł projektu:                  Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ w Szczytnie

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania: Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Wartość projektu ogółem:                  12 482 401,46 PLN

Dofinansowanie:                                  6 408 240,40 PLN

w tym :

- wkład UE:                                          3 198 352,78 PLN

dofinansowanie z budżetu państwa: 3 209 887,62 PLN

 

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu szczycieńskiego poprzez budowę budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), remont niezbędnych pomieszczeń, budowę infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie oddziału oraz jego wyposażenie.

Cele szczegółowe projektu to:

-     utworzenie SOR i wyposażenie go w sprawne i bezawaryjne urządzenia medyczne; wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług uzyskanych w wyniku realizacji projektu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjenta,

-     zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych podczas realizacji projektu

Zgodnie z zapisami §4 umowy o dofinansowanie określającej zasady realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

http://zdrowie.gov.pl/www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i Kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.

 

zdjęcie mężczyzn trzymających czek

widok szpitala od frontu

wizualizacja inwestycji

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILM NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU

LINK DO FILMU

Nazwa Beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Województwo: warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu: Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ w Szczytnie

Nazwa materiału wideo: SOR – ratujemy życie

Nr umowy: POIS.09.01.00-00-0265/18

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Opis filmu:

Gdy zagrożone jest zdrowie i życie, liczy się każda minuta. Dlatego tak ważne jest, by miejsce, w którym można otrzymać profesjonalną pomoc lekarską w nagłych wypadkach znajdowało się jak najbliżej. Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego oraz liczni turyści odwiedzający ten rejon musieli do tej pory pokonywać wiele kilometrów, aby dostać się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Teraz dzięki realizacji niniejszego projektu otrzymają profesjonalną pomoc medyczną na miejscu, w nowoutworzonym szpitalnym oddziale ratunkowym w Zespole Opieki Zdrowotnej Szczytnie.

W ramach projektu wybudowano budynek SOR i w pełni go wyposażono. W budynku wyodrębniono:

-    obszar resuscytacyjno-zabiegowy, w którym znajdują się m.in. dwa łóżka reanimacyjne, aparat parametrów krytycznych, defibrylator, urządzenie do masażu serca, aparat do podgrzewania płynów, respiratory i pompy infuzyjne,

-    obszar terapii natychmiastowej wraz z salą zabiegową wyposażoną w aparat USG, łóżko zabiegowe, ssak i kardiomonitor,

-    obszar wstępnej intensywnej terapii wyposażony w respiratory i ssaki,

-    salę obserwacji, w której znajdują się m.in. kardiomonitory,

-    pracownię tomografii komputerowej, w której zamontowano nowoczesny tomograf,

-    zadaszony podjazd dla karetek.

Wartość projektu ogółem wyniosła 12 482 401,46 PLN, a uzyskane dofinansowanie – 6 408 240,40 PLN, z czego 49,91% stanowiła płatność ze środków Unii Europejskiej, a 50,09% dotacja celowa z budżetu państwa.

 

 

Przed budowąPrzed budowąPrzed budowąPo wycince drzew