Chirurgia miniinwazyjna


 

Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Tablica pamiątkowa
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie realizuje projekt pn."Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie". Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie opiewa na kwotę 1 360 000,00 PLN. Przedsięwzięcie to w 75% jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Powiatu Szczycieńskiego, będącego podmiotem założycielskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Inwestycja została wybrana do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej - struktura społeczna, Działania 3.2 - Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem projektu pn. "Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie" jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, zwłaszcza w zakresie chirurgii miniinwazyjnej. Brak nowoczesnego sprzętu operacyjnego i aparatury anestezjologicznej powodował znaczne ograniczenie katalogu wykonywanych w ZOZ w Szczytnie zabiegów i w wielu przypadkach zmuszał do odsyłania pacjentów do lepiej wyposażonych placówek medycznych. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawiała się w przypadku używanych od wielu lat urządzeń do sterylizacji narzędzi. Ich częste awarie doprowadzały do przerw w pracy innych komórek organizacyjnych ZOZ w Szczytnie, zwłaszcza Bloku Operacyjnego.

W ramach realizowanego projektu zakupiony zostanie sprzęt operacyjny i aparatura anestezjologiczna oraz sprzęt do dezynfekcji i sterylizacji parowej narzędzi, w tym:
 

 • zestaw do histeroskopii diagnostyczno-zabiegowej oraz do histeroresekcji,
 • zestaw laparoskopowy do zabiegów chirurgicznych,
 • dwie diatermie chirurgiczne, w tym jedna z modułem do zamykania naczyń,
 • dwa uniwersalne stoły operacyjne,
 • dwie lampy operacyjne,
 • dwie kolumny anestezjologiczne i jedna kolumna chirurgiczna,
 • dwa komplety wyposażenia mobilnego sal operacyjnych (stoliki instrumentacyjne i stoliki instrumentacyjne pomocnicze, misy na odpady, pojemniki na odpady),
 • aparat do znieczulania z kardiomonitorem i modułem anestezjologicznym,
 • automat myjąco-dezynfekujący do endoskopów,
 • sterylizator parowy.


 • W sumie w ramach w/w pozycji zakupione zostaną 22 szt. urządzeń i sprzętu medycznego.

  Nowy sprzęt zastąpi użytkowane dotychczas, przestarzałe urządzenia i zgodnie z prognozami umożliwi wykonanie ok. 1000 zabiegów rocznie. Znaczną część z nich stanowić będą operacje wykonywane techniką miniinwazyjną (laparoskopową lub histeroskopową). Oprócz wcześniej przeprowadzanych w ZOZ w Szczytnie tego typu zabiegów, jak: laparoskopowa cholecystektomia, laparoskopowe leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych, histeroskopia diagnostyczna oraz zabiegowa (usunięcie ciał obcych, polipektomia, myomektomia) wykonywane będą:


 • appendektomie laparoskopowe,
 • operacje przepuklin rozworu przełykowego,
 • usunięcia niedrożności zrostowej jelit,
 • torakoskopie (diagnostyczne i terapeutyczne),
 • artroskopie diagnostyczne,
 • leczenie niektórych typów niepłodności,
 • ablacje endometrium,
 • usunięcia przegrody macicy.

Materiał audiowizualny na temat projektuAparat do znieczulania z kardiomonitorem i modułem anestezjologicznym

Zestaw laparoskopowy do zabiegów chirurgicznych

Diatermia chirurgiczna stojąca na kolumnie chirurgicznej

Stół i lampy operacyjne

Sterylizator parowy