Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne

 

Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne

Cel nadrzędny projektu - ”Poprawa jakości życia - zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia”

Cel bezpośredni - „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich efektywności”

Cel  szczegółowy - „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia w ZOZ”

W ramach projektu wykonano prace remontowe niezbędne do utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ZOZ w Szczytnie, funkcjonującego w ramach planowanego uruchomienia Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej (RCOS) oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie oraz pozostały sprzęt medyczny na potrzeby udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL). Doposażenie Szpitala w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny pozwoli na intensyfikację udzielania świadczeń i skrócenie kolejki oczekujących na świadczenia w ZOL.

Zorganizowanie RCOS i doposażenie ZOL ma na celu deinstytucjonalizację opieki długoterminowej. Przyjęte rozwiązania mają pozwolić na edukację rodzin w opiece domowej oraz ułatwiać kontakt rodzin z pacjentami.

Projekt był realizowany w okresie: 2020-08-08 - 2024-04-15.

Wartość projektu: 12 239 425,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 656 549,53 PLN