Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

„Wdrożenie platformy e-usług zdrowotnych wraz z rozbudową infrastruktury IT” w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”

Projekt nr RPWM.03.02.00-28-0008/19-00.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie.

 

Całkowita wartość projektu 1 398 930 PLN

Dofinansowanie UE 1 189 090,50PLN